นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2564

บริษัท เจเทคโตะ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (“JTAP” หรือ “เรา”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ และสามารถนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของลูกค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจได้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) เราจึงได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุโดยอ้างอิงถึงฐานทางกฎหมายตามเงื่อนไขของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อและนามสกุล, ตำแหน่งงาน, ที่อยู่อีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์, ชื่อบริษัท, รหัสไปรษณีย์, วันเกิด, เพศ, รูปถ่ายใบหน้า, เลขที่อยู่ไอพี และคุ้กกี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามฐานทางกฎหมายที่สอดคล้องกับพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอ ซึ่งการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจเป็นเพราะข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต่อการดำเนินการของเราในการติดต่อสื่อสารกับท่าน หรือดำเนินการตามความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับเรา ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อส่งจดหมายทางตรง (direct mail) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • เพื่อตอบสนองต่อคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • เพื่อส่งจดหมายทางตรง (direct mail) เกี่ยวกับกิจกรรมของเรา เช่น งานแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่
 • เพื่อติดต่อกับทางลูกค้า, ผู้รับเหมาช่วง, ผู้ขาย และบริษัทคู่ค้า
 • เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ของเรา
 • เพื่อจัดแคมเปญและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • เพื่อสรรหาและบริหารจัดการพนักงาน

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่นานกว่าระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์เดิมที่เราได้ขอข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา

เพื่อที่จะกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เราได้คำนึงถึงจำนวน, ลักษณะ และความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล, ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต, วัตถุประสงค์ที่เราจัดเก็บข้อมูลของท่าน แม้ว่าเราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้โดยวิธีการอื่น และตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลังจากครบกำหนดเวลาแล้ว เราจะลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ เราขอรับประกันว่าเราจะทำให้มันเกิดขึ้นจริง คุณมีสิทธิ์ที่จะสอบถามได้ว่าทางเราจะดำเนินการเมื่อไหร่และอย่างไร

วิธีการและสถานที่ในการเก็บรักษา หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเจเทคโตะ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทนานาชาติที่ดำเนินธุรกิจในหลายประเทศ เราจึงอาจจะมีการเก็บรักษา หรือโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทในเครือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ ที่ต่างประเทศ

บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็น เช่น จัดทำหนังสือข้อตกลงระหว่างบริษัทในเครือธุรกิจ หรือ สัญญาประมวลผลข้อมูลตามความเหมาะสม เป็นต้น เพื่อให้บริษัทผู้รับข้อมูลมีความรับผิดชอบในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายและเป็นธรรม เพื่อสอดคล้องกับพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านต้องการได้รับสำเนาเอกสารที่เกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ บริษัททางช่องทางที่ระบุด้านล่างของนโยบายฉบับนี้

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะจำกัดเฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเหล่านั้นเพื่อดำเนินการตามความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเรา นอกจากนี้เราอาจจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจกับทางลูกค้า, ผู้รับจ้างช่วง, ผู้ขาย และบริษัทคู่ค้า

ในบางสถานการณ์ที่จำกัด เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราเข้าไปมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมาย หรือปฏิบัติตามหน้าที่, คำสั่งทางกฎหมายของศาลหรือองค์กรของรัฐ

สิทธิของคุณในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้ซึ่งเราจะปฏิบัติเพื่อรักษาสิทธิของท่านให้คงอยู่เสมอ:

 • สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบและขอรับสำเนาเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านมีสิทธิที่จะรับการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายนี้จะชี้แจ้งคุณทุกเรื่องที่คุณจำเป็นต้องทราบและคุณสามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้

  ท่านมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของท่านที่เรามีอยู่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • สิทธิในการข้อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

 • สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านมีสิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลใดใดที่เราจัดเก็บได้ด้วยเหตุตามที่กฎหมายกำหนด

 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล

  ท่านมีสิทธิในการขอระงับหรือป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ด้วยเหตุตามที่กฎหมายกำหนด

 • สิทธิคัดค้าน

  ท่านมีสิทธิคัดค้านไม่ให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับจุดประสงค์เฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ด้วยเหตุตามที่กฎหมายกำหนด

 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม

  ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้ หากเราอาศัยความยินยอมของท่านเป็นเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่า

 • สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนถ่ายข้อมูล

  ท่านมีสิทธิขอให้ส่งข้อมูลของคุณไปยังบุคคลอื่น หากคุณต้องการที่จะย้ายหรือโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ให้บริการรายอื่น หรือคัดลอกข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของคุณ

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือการใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อเรา

  หากคุณมีเหตุผลใดใดที่จะร้องเรียนเราเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะยื่นร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เจเทคโตะ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
172/2 หมู่ 12 ต. บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
หมายเลขโทรศัพท์ 033-051-851 ถึง 55

หรือคลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยจะแจ้งประกาศการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทันทีไว้ที่เว็บไซต์หน้านี้