ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก

สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่พนักงานจะได้รับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความประทับใจของพนักงาน

ความประทับใจของพนักงานที่มีต่อบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติม

โอกาสสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

JTAP เปิดโอกาสสำหรับนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ผ่านการฝึกปฏิบัติงานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม