ข้อมูลบริษัท

เราเริ่มต้นจาก

ข้อมูลบริษัท

 • ชื่อบริษัท

 • บริษัท เจเทคโตะ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

 • ก่อตั้งเมื่อ

 • วันที่ 1 เมษายน 2563

 • ผู้ถือหุ้น

 • ถือครองหุ้น 100% โดยบริษัท เจเทคโตะ คอร์ปเปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

 • ที่ตั้งสำนักงาน

 • เลขที่ 172/2 หมู่ 12, ตำบลบางวัว, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130, ประเทศไทย

 • เบอร์โทรศัพท์

 • 033-051-851 ถึง 855

 • เบอร์แฟกซ์

 • 033-051-850

 • การประกอบธุรกิจโดยหลัก

 • ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC)

 • JTAP จะทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคและมีธุรกิจหลักในการให้การสนับสนุนและบริการแก่บริษัทในเครือทั้งหมดในเอเชียแปซิฟิก

 • ทุนจดทะเบียน

 • 100 ล้านบาท

 • ผลประกอบการ

 • 455 ล้านบาท (ในปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566)

 • จำนวนพนักงาน

 • 178 คน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)

COMPANY PROFILE COMPANY PROFILE