โอกาสสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

 • Internship Program

 • JTAP เปิดโอกาสสำหรับนิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสนำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ และพัฒนาทักษะต่างๆ ผ่านการฝึกปฏิบัติงานจริง พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

 • Format of internship

 • Trainee Program

  เป็นโครงการฝึกงานในภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึง กรกฎาคม เพื่อส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมกลุ่มพิเศษ และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

 • Cooperative Education Program

  เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานจริง เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือมากกว่านั้น (ขึ้นอยู่กับข้อตกลง) ซึ่งนักศึกษาจะได้สร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับระบบการทำงานจริง พร้อมเสริมทักษะ ตลอดจนการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ (Career Development)

 • Duration of internship

 • โครงการฝึกงานทั่วไป (Trainee Program) : ใช้ระยะเวลาในการฝึกงาน 2 เดือน

  โครงการฝึกแบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education Program) : ใช้ระยะเวลาในการฝึกงาน 4 เดือน

 • What you will get from us

 • ความรู้, ทักษะพื้นฐาน รวมถึงสังคมและสภาพแวดล้อมในการทำงานจริง

  ได้ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากการทำงานจริง เพื่อนำไปใช้จัดทำโครงงานและนำเสนอต่อสถานศึกษาของตนเอง

  ได้รับมิตรภาพกับเพื่อนใหม่ระหว่างฝึกงาน รวมถึงประสบการณ์และความทรงจำสุดประทับใจ
  นอกจากนี้ บริษัทยังมอบสวัสดิการพื้นฐานให้กับนักศึกษาฝึกงานด้วย อาทิเช่น
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง
  - ค่าอาหารกลางวัน
  - รถบัสรับ-ส่ง
  - อุปกรณ์ PPE ขั้นต้น
  - ใบประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกงาน

Internship Program